Dział Audytu i Kontroli projektów w podmiocie założycielskim Spółki istnieje od początku I perspektywy unijnej i świadczy profesjonalne usługi weryfikacji projektów z obszarów m.in. Badania i Rozwój, inwestycje w infrastrukturę, innowacje przemysłu i nauki, transfer technologii, telekomunikacja i informatyka na zlecenie Instytucji realizujących Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Naszymi Beneficjentami są zarówno uczelnie wyższe, instytuty, jednostki samorządu terytorialnego, jak również największe spółki i banki, a także mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Audyt zewnętrzny projektów UE, zajmuje główne miejsce w ofercie Spółki Cofund. Firma przeprowadza obowiązkowe audyty zewnętrzne w ramach projektów finansowanych ze środków publicznych, w tym Unii Europejskiej.

Spółka specjalizuje się w realizacji audytów przeprowadzanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (Dz. U. nr 207, poz. 1237).

Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu współfinansowanego ze środków wspólnotowych jest jednym z elementów wdrażania funduszy unijnych w Polsce. Polska stała się pełnoprawnym beneficjentem dotacji przeznaczonych dla restrukturyzacji i modernizacji krajów Wspólnoty wraz z przyjęciem do Unii Europejskiej 1 maja 2004 r. Aby pozyskać, wdrożyć i rozliczyć projekt współfinansowany ze środków UE, muszą się w nim znaleźć stałe elementy składowe, w tym faza kontrolna w formie audytu zewnętrznego.

Głównym celem audytu, jest uzyskanie dowodów pozwalających na jednoznaczną ocenę, czy realizacja projektu przebiega zgodnie z umową o dofinansowanie, wnioskiem o dofinansowanie oraz z przepisami prawa.

Audyt projektu obejmuje przede wszystkim sprawdzenie:

 • osiągnięcia celów projektu oraz zgodności realizacji projektu z umową,
 • poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu,
  ich zasadności, sposobu dokumentowania i wyodrębnienia w ewidencji księgowej,
 • sprawdzenie prawidłowości i zasadności poniesionych wydatków (ocena kwalifikowalności wydatków w projekcie),
 • sposób i poprawność wyboru wykonawców robót i usług w projekcie,
 • wiarygodności i terminowości sprawozdań z realizacji projektu,
 • terminowości rozliczania otrzymanych środków finansowych na realizację projektu,
 • sposobu monitorowania realizacji celów projektu,
 • sposobu przechowywania i zabezpieczenia dokumentacji dotyczącej projektu,
 • funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w odniesieniu do realizacji projektu,
 • realizacji wniosków i zaleceń z wcześniejszych kontroli audytów.

Audyt powinien zostać przeprowadzony przed zakończeniem realizacji projektu, a nie wcześniej niż po wykorzystaniu co najmniej połowy środków przyznanych na projekt. Wszelkie regulacje dotyczące obowiązku i terminów przeprowadzenia audytu zewnętrznego są określone w umowie o dofinansowanie. Wynikiem audytu jest raport oraz opinia audytora lub zespołu audytorów.

Nasi audytorzy posiadają wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu audytów zewnętrznych programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz programów finansowanych z Budżetu Państwa. Audyty prowadzone są przez niezależne zespoły składające się z audytorów wewnętrznych i biegłych rewidentów o wysokich kwalifikacjach i doświadczeniu w kontroli projektów unijnych.

Wyznaczamy wzorce na rynku usług audytu UE

Projekty audytowe prowadzimy według dostosowanej przez nas metodyki audytu. Wykonując czynności audytowe kierujemy się międzynarodowymi standardami profesjonalnej praktyki audytu i etyką zawodową. Dostarczamy oczekiwaną wartość naszym Klientom.

Nasi specjaliści prowadzą weryfikacje dokumentacji finansowych dla: Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Centrum Projektów Polska Cyfrowa Ośrodka Przetwarzania Informacji Ministerstwa Gospodarki