Audyty zewnętrzne projektów UE

Dział Audytu i Kontroli projektów w podmiocie założycielskim Spółki istnieje od początku I perspektywy unijnej i świadczy profesjonalne usługi weryfikacji projektów z obszarów m.in. Badania i Rozwój, inwestycje w infrastrukturę, innowacje przemysłu i nauki, transfer technologii, telekomunikacja i informatyka na zlecenie Instytucji realizujących Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Naszymi Beneficjentami są zarówno uczelnie wyższe, instytuty, jednostki samorządu terytorialnego, jak również największe spółki i banki, a także mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Audyt zewnętrzny projektów UE, zajmuje główne miejsce w ofercie Spółki Cofund. Firma przeprowadza obowiązkowe audyty zewnętrzne w ramach projektów finansowanych ze środków publicznych, w tym Unii Europejskiej.

Spółka specjalizuje się w realizacji audytów przeprowadzanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (Dz. U. nr 207, poz. 1237).

Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu współfinansowanego ze środków wspólnotowych jest jednym z elementów wdrażania funduszy unijnych w Polsce. Polska stała się pełnoprawnym beneficjentem dotacji przeznaczonych dla restrukturyzacji i modernizacji krajów Wspólnoty wraz z przyjęciem do Unii Europejskiej 1 maja 2004 r. Aby pozyskać, wdrożyć i rozliczyć projekt współfinansowany ze środków UE, muszą się w nim znaleźć stałe elementy składowe, w tym faza kontrolna w formie audytu zewnętrznego.

Głównym celem audytu, jest uzyskanie dowodów pozwalających na jednoznaczną ocenę, czy realizacja projektu przebiega zgodnie z umową o dofinansowanie, wnioskiem o dofinansowanie oraz z przepisami prawa.

Audyt projektu obejmuje przede wszystkim sprawdzenie:

 • osiągnięcia celów projektu oraz zgodności realizacji projektu z umową,
 • poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu,
  ich zasadności, sposobu dokumentowania i wyodrębnienia w ewidencji księgowej,
 • sprawdzenie prawidłowości i zasadności poniesionych wydatków (ocena kwalifikowalności wydatków w projekcie),
 • sposób i poprawność wyboru wykonawców robót i usług w projekcie,
 • wiarygodności i terminowości sprawozdań z realizacji projektu,
 • terminowości rozliczania otrzymanych środków finansowych na realizację projektu,
 • sposobu monitorowania realizacji celów projektu,
 • sposobu przechowywania i zabezpieczenia dokumentacji dotyczącej projektu,
 • funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w odniesieniu do realizacji projektu,
 • realizacji wniosków i zaleceń z wcześniejszych kontroli audytów.

Audyt powinien zostać przeprowadzony przed zakończeniem realizacji projektu, a nie wcześniej niż po wykorzystaniu co najmniej połowy środków przyznanych na projekt. Wszelkie regulacje dotyczące obowiązku i terminów przeprowadzenia audytu zewnętrznego są określone w umowie o dofinansowanie. Wynikiem audytu jest raport oraz opinia audytora lub zespołu audytorów.

Nasi audytorzy posiadają wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu audytów zewnętrznych programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz programów finansowanych z Budżetu Państwa. Audyty prowadzone są przez niezależne zespoły składające się z audytorów wewnętrznych i biegłych rewidentów o wysokich kwalifikacjach i doświadczeniu w kontroli projektów unijnych.

Wyznaczamy wzorce na rynku usług audytu UE

Projekty audytowe prowadzimy według dostosowanej przez nas metodyki audytu. Wykonując czynności audytowe kierujemy się międzynarodowymi standardami profesjonalnej praktyki audytu i etyką zawodową. Dostarczamy oczekiwaną wartość naszym Klientom.

Kontrola

Naszą markę w dziedzinie kontroli tworzymy od początku I perspektywy unijnej. Przeprowadzaliśmy weryfikacje projektów u prawie wszystkich Beneficjentów POIG, którzy podpisali umowy o dofinasowanie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Ośrodkiem Przetwarzania Informacji, Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Ministerstwem Gospodarki. Nasi pracownicy doradzają i edukują beneficjentów w zakresie sprawnego rozliczania i realizacji projektów.

Od lat jesteśmy czołowym podmiotem świadczącym usługi dla rynku instytucji zaangażowanych we wdrażanie funduszy unijnych.

Nasze specjalizacje to:

– kontrola finansowa;

– kontrola w trakcie realizacji projektu i na jego zakończenie;

– kontrola zamówień publicznych,

– kontrola trwałości projektu;

-doradztwo w zakresie rachunkowości projektu;

– outsorcing usług rozliczania projektów.

Doradztwo biznesowe

Zwiększające się oczekiwania klientów, zmieniająca się rzeczywistość czy możliwości rynkowe powodują konieczność korzystania ze specjalistycznego doradztwa. Stawiamy sobie za cel rozwiązywać skomplikowane problemy klientów lub otwierać im możliwości rozwoju dla swoich pomysłów czy celów biznesowych. Pomagamy firmom i instytucjom efektywnie dostosować się do zmieniającej rzeczywistości. Jesteśmy na bieżąco z trendami, zmieniającymi się przepisami i wdrażamy je do oferowanych rozwiązań.

 

Nasi doradcy świadczą usługi w zakresie:

– finansowanie projektów ze środków UE

– rozliczanie projektów

– zarzadzanie projektami

– audyt wewnętrzny projektu, ocena ryzyka i wyznaczenia optymalnej ścieżki

– ocena wykonalności projektu

– wycena IP

– doradztwo w zakresie komercjalizacji i drugiej rundy finansowania z funduszy np. Venture Capital

NASI PROFESJONALIŚCI

Posiadamy profesjonalny zespół ponad 100 profesjonalistów, w tym biegłych rewidentów, audytorów wewnętrznych, ekspertów, posiadających bogate doświadczenie w audycie projektów, doradztwie księgowym i biznesowym. Współpracujemy z wieloma wybitnymi naukowcami z różnych dziedzin nauki i branż przemysłu.

Nasi eksperci pracowali dla wiodących podmiotów na rynku, w tym firm tzw. „Wielkiej Czwórki”, wiodących kancelariach podatkowo-rachunkowych, jak i prowadzących własną praktykę.

Wynajem przestrzeni biurowej i sali konferencyjnej

W naszej ofercie znajduje się wynajem przestrzeni biurowej i sali konferencyjnej o łącznej powierzchni ponad 60 m2. Sala konferencyjna jest w pełni wyposażona (rzutnik, ekran, klimatyzacja, wifi), a  przestrzeń udostępniana jest na godziny.

W celu uzyskania szczegółów oferty prosimy o kontakt pod numerem telefonu:  663 831 435, lub e-mail: pkoziak@cofund.org.pl

Sala Konferencyjna 001 Sala Konferencyjna 002 Sala Konferencyjna 003 Sala Konferencyjna 004

Organizacja szkoleń

W najbliższym czasie zostaną uruchomione konkursy na finansowanie projektów B+R w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020.Dzięki temu wiele jednostek badawczych, uczelni czy przedsiębiorstw będzie mogło się ubiegać o dofinansowanie projektów badawczych, rozwojowych i innowacyjnych.  W nowej perspektywie finansowej zaszło wiele zmian dotyczących zasad finansowania i przyznawania pomocy publicznej.

CoFund Sp. z o.o. zaprasza na jednodniowe, certyfikowane szkolenie p.t.:
„Finansowanie działalności badawczej, rozwojowej i innowacyjnej ze środków zewnętrznych – występowanie i dopuszczalność pomocy publicznej”.

Data i miejsce: 19 kwietnia (wtorek);  Fundacja Fundusz Współpracy, ul. Górnośląska 4a, Warszawa.

Czas trwania:  1 dzień szkoleniowy.

Forma szkolenia: Wykład, prezentacja, dyskusja, case study.

Prowadzący: Trenerzy  z  doświadczeniem w realizacji oraz prowadzeniu szkoleń z zakresu projektów B+R.

Koszt: 700 zł netto/os.

Zagadnienia:

 • Źródła finansowania działalności badawczej, rozwojowej i innowacyjnej;
 • Kluczowe elementy umowy o dofinansowanie;
 • Występowanie pomocy publicznej w związku z finansowaniem działalności badawczej, rozwojowej
  i innowacyjnej;
 • Dopuszczalność pomocy publicznej;
 • Umowa konsorcjum;
 • Umowa na usługi badawcze;
 • Wybrane zagadnienia dotyczące prawa zamówień publicznych i zasady konkurencyjności;
 • Prawa własności intelektualnej w projektach B+R i ich podział.

Cel szkolenia:

Zdobycie niezbędnej wiedzy lub podniesienie kwalifikacji z zakresu:

 • Gospodarki finansowej;
 • Zarządzania projektami (w szczególności finansowanymi ze środków Unii Europejskiej);
 • Prawnych aspektów realizacji projektów B+R.

Korzyści dla uczestników:

 • Umiejętność poruszania się w podstawowych zagadnieniach prawnych z zakresu finansowania B+R;
 • Przygotowanie do identyfikacji pomocy publicznej w związku z finansowaniem działalności badawczej, rozwojowej i innowacyjnej;
 • Nabycie wiedzy w zakresie właściwego strukturyzowania projektów, tak aby spełniały warunki dopuszczalności pomocy.

Grupa docelowa:

 • Osoby zarządzające i/ lub zajmujące się przygotowaniem projektów B+R;
 • Osoby z działów prawno-organizacyjnych oraz finansowych –  pracujące w podmiotach prowadzących działalność gospodarczą i w jednostkach naukowych.

Szczegółowe informacje na temat szkolenia pod numerem telefonu: 663 831 435 lub e-mail: pkoziak@cofund.pl.

Nasi specjaliści prowadzą weryfikacje dokumentacji finansowych dla: Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Centrum Projektów Polska Cyfrowa Ośrodka Przetwarzania Informacji Ministerstwa Gospodarki